img
SOLARA

Մեր ապրանքները

Առկա է Solis Inverter mini 2000-4G.webp

Solis mini 2000-4G

Փոխակերպիչ Solis
mini 2000-4G
250,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis mini Inverter 2500-4G.webp

Solis mini 2500-4G

Փոխակերպիչ Solis mini 2500-4G
275,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis-mini.png

Solis mini 3000-4G

Փոխակերպիչ Solis mini 3000-4G
310,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 1P3K-4G

Փոխակերպիչ Solis 1P3K-4G
387,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 1P4K-4G

Փոխակերպիչ Solis 1P4K-4G
410,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 1P4.6K-4G

Փոխակերպիչ Solis 1P4.6K-4G
425,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 1P5K-4G

Փոխակերպիչ Solis 1P5K-4G
437,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 1P6K-4G

Փոխակերպիչ Solis 1P6K-4G
450,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 1P7K-5G

Փոխակերպիչ Solis 1P7K-5G
675,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 1P8K-5G

Փոխակերպիչ Solis 1P8K-5G
750,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 1P9K-4G

Փոխակերպիչ Solis 1P9K-4G
812,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 1P10K-4G

Փոխակերպիչ Solis 1P10K-4G
837,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 3P5K-4G

Փոխակերպիչ Solis 3P5K-4G
637,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis 3P6K-4G.png

Solis 3P6K-4G

Փոխակերպիչ Solis 3P6K-4G
675,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 3P8K-4G

Փոխակերպիչ Solis 3P8K-4G
737,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 3P10K-4G

Փոխակերպիչ Solis 3P10K-4G
806,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 3P12K-4G

Փոխակերպիչ Solis 3P12K-4G
812,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 3P15K-4G

Փոխակերպիչ Solis 3P15K-4G
837,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter.png

Solis 3P20K-4G

Փոխակերպիչ Solis 3P20K-4G
950,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis-3P60K-4G.png

Solis 3P60K-4G

Փոխակերպիչ Solis 3P60K-4G
2,225,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter 3P25K-5G.webp

Solis 3P25K-5G

Փոխակերպիչ Solis 3P25K-5G
1,250,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter 3P30K-5G.webp

Solis 3P30K-5G

Փոխակերպիչ Solis 3P30K-5G
1,312,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է 02.jpg

Solis 33K-5G

Փոխակերպիչ Solis 33K-5G
1,500,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է 01.jpg

Solis 36K-5G

Փոխակերպիչ Solis 36K-5G
1,662,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter 3P40K-5G.webp

Solis 3P40K-5G

Փոխակերպիչ Solis 3P40K-5G
1,750,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter 3P50K-5G.webp

Solis 3P50K-5G

Փոխակերպիչ Solis 3P50K-5G
2,050,000դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter 80K-5G.webp

Solis 80K-5G

Փոխակերպիչ Solis 80K-5G
2,512,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter 100K-5G.webp

Solis 100K-5G

Փոխակերպիչ Solis 100K-5G
2,887,500դրամ

Մանրամասն
Առկա է Solis Inverter 110K-5G.webp

Solis 110K-5G

Փոխակերպիչ Solis 110K-5G
2,962,500դրամ

Մանրամասն